Zdravie

  • index zahŕňa najdôležitejšie ukazovatele
  • jednoduchšia selekcia býkov
  • vedie k zdravším kravám

Zdravie

Medzi priority spoločnosti CRV patrí šľachtenie na efektivitu a zdravie stáda. Šľachtitelia zo spoločnosti CRV preto zostavili nový index, ktorý by mal pomôcť chovateľom pri výbere najvhodnejších býkov do priparovacích plánov a zjednodušiť im tak šľachtenie zamerané na zdravé a efektívne kravy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ekonomiku i zjednodušenie riadenia stáda.


Index celoživotného zdravia BLH (Better Life Health)
Predstavenie indexu je súčasťou projektu udržateľnosti v sektore mliečnej a mäsovej produkcie, na ktorom sa spoločnosť CRV podieľa a snaží sa prispieť k tomu, aby produkcia bola pre chovateľa dobytka ekonomicky udržateľná. Novopredstavený index konkrétne prispeje k tejto stratégii zlepšením zdravia a dlhodobej výkonnosti stáda a znížením nákladov na krmivá a veterinárnu starostlivosť.

Index celoživotného zdravia BLH (Better Life Health) naznačuje, ako daný býk ovplyvňuje zdravie stáda. Vysoké skóre znamená, že jeho potomstvo bude mať menej zdravotných problémov, ako sú napr. mastitídy, krívanie, ťažké pôrody alebo zlá teľnosť. Táto plemenná hodnota je vyjadrená v percentách.

Používanie býkov s vysokou hodnotou BLH môže pomôcť lepšiemu zdraviu zvierat a následne i jednoduchšiemu riadeniu stáda. PH sa počíta z genetických predispozícií býka pre zdravie vemena a paznechtov, plodnosť, náročnosť telenia a prežiteľnosť teliat.

Býk s PH +5 % dáva potomstvu 50 % tohto efektu. To prináša ročný zisk vo výške cca 70 EUR na kravu (v priemernom stáde).

V priemere sa počíta s tým, že 75 % kráv v stáde je zdravých, tzn., že nemajú žiadne alebo len ojedinelé problémy. Dcéry býka s hodnotou +5 % sú tým pádom zdravšie o 2,5 % zo 75 %, t. j. o 1,9 % zdravšie (menej zdravotných problémov) než dcéry býka s hodnotou 0. Pokiaľ by chovateľ používal len býky s hodnotou +5 %, zdravie ďalšej generácie by vzrástlo na 76,9 % (tzn. 76,9 % kráv v stáde by nemalo žiadne alebo len ojedinelé zdravotné problémy).

Zdravšia krava vydrží v stáde dlhšie a pravdepodobne tak dosiahne i vyššiu celoživotnú úžitkovosť, čo má tiež pozitívny vplyv na efektivitu.