Šľachtiteľské programy

  Šľachtiteľské programy

  Spoločnosť CRV vlastní približne 1 700 býkov a 750 kráv či jalovíc. Tieto zvieratá sú ustajnené v rôznych pobočkách po celom svete – v Holandsku, Českej republike, Nemecku, USA, Brazílii a na Novom Zélande.

  Globálne šľachtiteľské programy

  Mnohé z týchto pobočiek, vrátane tej českej, majú vlastný šľachtiteľský program. Spoločnosť CRV dodáva chovateľom inseminačné dávky plemien holštýn, redholštýn a české strakaté (fleckvieh) a okrem toho od plemien jersey, belgické modré, angus, MRIJ, gir, girolande, guzera či nelore, a vyvíja najlepšiu genetiku aj pre pastvinové programy.

  Fleckvieh simmental calf

  Fleckvieh / Simmental

  Plemenárska spoločnosť CRV rozvíja svoj šľachtiteľský program pre toto kombinované plemeno s využitím nových poznatkov vo vedeckej i chovateľskej oblasti. Jednotný program má svoju základňu v nemeckej a českej populácii dobytka a okrem toho využíva špičkový plemenný materiál z ďalších krajín, hlavne Francúzska a Rakúska, ale aj Talianska.

  Šľachtiteľský program CRV Fleckvieh / Simmental je koncipovaný pre potreby zákazníkov spoločnosti CRV na celom svete v rozsahu približne 1 mil. inseminačných dávok ročne. Na zabezpečenie kvalitných plemenných býkov s dostatočnou variabilitou pôvodu sa ročne nakupujú desiatky mladých genomických býkov.

  Spoločnosť CRV úzko spolupracuje s chovateľmi pri výbere matiek býkov, ich genotypovaní a využívaní v programe embryotransferu. V ČR ďalej spolupracujeme na šľachtiteľskom programe so spoločnosťami Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. K ďalším partnerom patrí aj rakúska spoločnosť Genostar.

  Holstein calf

  CRV Holštajn

  Šľachtiteľským cieľom spoločnosti CRV sú zdravé a dlhovýkonné kravy, ktoré prinášajú farme optimálny zisk.

  Spoločnosť CRV spolupracuje s chovateľmi pri výbere matiek býkov, ich genotypovaní a využívaní v programe embryotransferu.

  Šľachtiteľský program CRV Holštajn je vzhľadom na plošné rozšírenie holštajnskeho plemena celosvetový a pri selekcii vychádza z vlastného „indexu CRV“. Tento index využívaný na selekciu matiek býkov zahŕňa:

  • 40 % produkcia
  • 30 % dlhovekosť, znaky zdravie a fitness
  • 30 % typ

  Hlavnými zdrojmi v šľachtení holštajna pre podmienky ČR sú:

  • Najlepšie plemennice z českej populácie, ktoré sú genotypované a ďalej využívané v pozícii matiek býkov na produkciu genomických mladých býčkov.
  • Program genomických mladých zvierat zo zdrojov severoamerickej populácie je založený na využívaní programu Peak donor v spolupráci s firmou AltaGenetics, ďalej na vlastných kontraktoch najlepšie hodnotených genomických plemenníc.
  • Delta program, Euro donor a Embryo program majú základ vo vlastnej stajni Delta nukleus, v ktorej sa TOP genomické plemennice využívajú na produkciu najlepšieho genomického materiálu. Odteraz majú aj chovatelia v ČR / SR možnosť zapojiť sa tohto zdroja najkvalitnejších embryí.
  Gauss linear
  Graf znázorňuje rozpätie plemenných hodnôt v 5 rôznych krajinách.

  Rozdiely medzi najčastejšie používanými holštajnskými bázami

  Napríklad býk s PH 108 na holandskej stupnici sa na Gaussovej normále objavuje na tom istom mieste ako americký býk s PH 2 alebo nemecký býk s PH 124. Stredná kolmica grafu predstavuje priemer populácie (x), ďalšie linky potom smerodajnú odchýlku (s), t. j. napr. v Kanade je x=0 a s=5.

  Ako je vidieť na obrázku, 66 % populácie sa pohybuje v rozmedzí x±1s a 95 % populácie spadá do rozmedzia x±2s. Inými slovami, holandský býk s PH > 108 alebo český býk s PH > 124 reprezentujú len 2,5 % populácie.