SireMatch

SireMatch

Pripárovaci plán pre dokonalé stádo

  • možnosť nastavenia individuálneho chovného cieľa
  • pracuje s PH národnými, Interbull, ofic. USA, prípadne MACE
  • zvyšuje uniformitu stáda

SireMatch

Prečo je SireMatch najpoužívanejší pripárovací program?

Jednou z najdôležitejších funkcií je možnosť nastavenia individuálneho chovného cieľa podľa požiadaviek chovateľa. Systém SireMatch používa pri tvorbe pripárovacích zostáv všetky dostupné údaje. Na účely pripárovania kombinuje plemenné hodnoty býkov a kráv. Tie získava buď z oficiálne publikovaných údajov, alebo si ich dopočítava s využitím oficiálnych plemenných hodnôt otca a otca matky, pričom vo výpočtoch zohľadňuje i hodnotenie utvárania zovňajška plemenníc. Program môže použiť národné plemenné hodnoty, ak sú k dispozícii, oficiálne americké plemenné hodnoty, príp. prepočty MACE. Systém SireMatch umožňuje aj využívanie genomických býkov, ktorých PH boli stanovené v severoamerickej alebo európskej referenčnej populácii. Samozrejmosťou je možnosť regulácie maximálneho stupňa príbuznosti a rizika výskytu genetických porúch.

Jedinečné funkcie

Systém SireMatch má jedinečné funkcie, pomocou ktorých chovateľ dosiahne požadovaný genetický pokrok s ohľadom na uniformitu celého stáda. Pripárovanie na úrovni jednotlivých zvierat sa nezakladá len na plemenných hodnotách či vypočítaných indexoch, ale aj na tzv. indexoch zisku. Zisková funkcia zmení plemenné hodnoty na body zisku preto, aby sa na „zlé“ hodnoty, ktoré je potrebné prednostne zlepšiť, následne kládol väčší dôraz ako na znaky s vysokými hodnotami, ktoré stačí len udržiavať. To všetko s ohľadom na priemer stáda, ktoré sa má zlepšovať prostredníctvom cieleného pripárovania. Cieľom pripárovania je nielen zvýšenie priemerných hodnôt stáda v požadovaných znakoch, ale najmä zníženie variability potomstva a vytvorenie uniformného stáda, ktoré pre chovateľa znamená menšie nároky a vyššiu efektivitu.

Ako to funguje

Pri každej krave sa pre každý znak spočíta odchýlka znaku od priemeru stáda. Po vynásobení váhou danou v chovnom cieli, t. j. [(PH – priemer stáda) * váha] získame hodnotu znaku v chovnom cieli. Po zrátaní výsledkov prepočtu jednotlivých znakov sa získa tzv. index kravy. Tento index sa následne používa na radenie kráv pri zohľadňovaní ďalších parametrov, ako je použitie sexovaných ID na zvolené percento najlepších plemenníc alebo naopak použitie mäsových býkov na určené percento najhorších plemenníc. Tieto indexy sa však nepoužívajú na výpočet najvhodnejších kombinácií, keďže prostú kombináciu úrovne plemennej hodnoty a jej váhy v chovnom cieli nie je možné využiťna určenie jasných priorít pripárovania. Rozhodne nie vtedy, keď chceme docieliť uniformné stádo.

Pre potreby využitia profitových funkcií je stanovená tzv. požadovaná úroveň zlepšenia. Táto hranica je stanovená na úrovni 25 % najlepších zvierat v danom znaku. Zvieratá, ktoré majú daný znak nad touto hranicou, už nedostávajú žiadne ďalšie body za zlepšenie tohto znaku. Vyšší tlak sa tak uplatňuje na zlepšenie parametrov, ktoré nedosahujú úroveň 25 % najlepších kráv v stáde.

Uvedené funkcie sa síce v programe dajú eliminovať tak, aby sa v príslušných parametroch zlepšovali všetky kombinácie bez ohľadu na kvalitu matiek v daných parametroch vo vzťahu k priemeru stáda. Je však potrebné uviesť, že v tomto prípade sa vzdávame jednej z najsilnejších výhod programu SireMatch, ktorá pomáha zjednotiť zlepšované stádo.

Výhody

  • sexovaná sperma a mäsové býky

Ak chcete efektívnejšie pracovať s rôznymi skupinami v rámci stáda, určite využijete už zmienenú funkciu radenia zvierat. Systém SireMatch môže automaticky nasádzať sexované inseminačné dávky na tie najlepšie plemennice podľa vami zadaného chovného cieľa. Na druhej strane je program schopný určiť i plemennice, ktorých potomkovia nie sú podľa zadaného chovného cieľa vhodní na ďalšie použitie v danom stáde a môže pre tieto plemennice odporúčať mäsové býky.

  • problémové znaky

Okrem definovania vlastných chovných cieľov si používateľ môže vybrať i niekoľko limitných znakov, na ktoré sa bude klásť zvláštny dôraz. Systém SireMatch potom zabezpečí, že všetky býky, ktoré tieto vlastnosti nezlepšujú, respektíve nedosahujú stanovené minimálne hodnoty, boli vylúčené z pripárovania, a to bez ohľadu na plemennú hodnotu alebo hodnotenie zovňajška pripárovanej plemennice.

Program však môže pracovať aj s nastavením problémových znakov vo vzťahu k lineárnemu hodnoteniu pripárovaných zvierat. Ide o obmedzenie býkov, ktoré sa môžu použiť do kombinácie s kravami a ktorých hodnotenie zovňajška sa podľa limitných hodnôt považuje za problémové. A to aj v prípade, že dané znaky nie sú v chovnom cieli. Napríklad pre plemennicu s veľmi krátkymi strukmi podľa lineárneho hodnotenia zovňajška bude z pripárovania vylúčený býk, ktorý tento parameter nezlepšuje, a to aj keby v ostatných parametroch bol optimálny.

Program pracuje s oficiálnym hodnotením zovňajška, ktoré zabezpečuje ČMSCH, na účely pripárovania a stráženia problémových znakov je však možné použiť aj neoficiálne hodnotenie zovňajška poskytované zamestnancami spoločnosti CRV.

  • transparentné výstupy a webové rozhranie

Výstupom môžu byť rôzne kombinácie zostáv vo formáte pdf s tromi možnými kombináciami pripárovania vrátane grafických prehľadov a podrobných analýz stáda a účinkov zvoleného pripárovania na budúcu generáciu. Po exportovaní výsledkov do excelového súboru je ďalej možné ľubovoľne prispôsobiť tieto výstupy potrebám chovateľov, prípadne priamo importovať do softvérových programov na riadenie stáda, ako sú Farmsoft, Mooml, WinFas a AgInfo. Chovateľ môže získať aj zoznam zamietnutých kombinácií a dôvody týchto zamietnutí.

Odporúčanie

Pracujem na riadenie stáda, výžive dobytka, odchovu jalovíc a zlepšovanie reprodukčných ukazovateľov. Mojím pomocníkom pre kvalitné šľachtenia stáda je jednoznačne počítač. Nedám dopustiť na program SireMatch a unikátne zostavy CRV. K vyššej úžitkovosti nám pomáha úzka spolupráca s firmou CRV, ktorá nám dodáva kvalitný plemenný materiál, pomáha pri zostavovaní připařovacích plánov v SireMatchi a poskytuje komplexné poradenstvo.

Ing. Petr Černík, ZAS Úžice, ČR (520 dojníc, celkom 1.400 ks dobytka)

Mojím pomocníkom pre šľachtenia je počítač. Nedám dopustiť na program SireMatch a unikátne zostavy CRV.
Ing. Petr Černík, ZAS Úžice, ČR