Efektivita

  • index zahŕňa najdôležitejšie ukazovatele
  • jednoduchšia selekcia býkov
  • pomáha pri efektívnej produkcii

Efektivita

Medzi priority spoločnosti CRV patrí šľachtenie na efektivitu a zdravie stáda. Šľachtitelia zo spoločnosti CRV preto zostavili nový index, ktorý by mal pomôcť chovateľom pri výbere najvhodnejších býkov do pripárovacích plánov a zjednodušiť im tak šľachtenie zamerané na zdravé a efektívne kravy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ekonomiku i zjednodušenie riadenia stáda.

Index celoživotnej efektivity BLE (Better Life Efficiency) ukazuje, do akej miery býk prispieva k efektívnejšej produkcii mlieka, okrem iného lepšou konverziou krmiva (zlepšeným využívaním energie z krmiva). Čím viac energie sa premení na mlieko a čím nižšie náklady na kŕmenie chovateľ vynaloží, tým je to lepšie pre efektivitu. Dôležitou zložkou výpočtu tejto plemennej hodnoty sú nádoj a dlhovekosť, ale do úvahy sa berie aj perzistencia laktácie, vyspelosť či plodnosť. PH je vyjadrená v percentách.

V ukazovateli BLE je celkové množstvo energie, ktoré krava potrebuje na produkciu mlieka, vyjadrené vo vzťahu k celkovému príjmu energie. Aby bola efektivita hodnotená presne, berie sa do úvahy celý život kravy, od narodenia až po vyradenie, čo znamená, že do ukazovateľa sa započítava aj obdobie odchovu. Príjem energie v období odchovu je tak jedným z faktorov, ktoré určujú efektivitu zvieraťa v priebehu jeho ďalšieho života.

Všeobecné pravidlo znie, že dobrá produkcia v kombinácii s dlhovekosťou vedie k vysokej efektivite. Býk s PH +5 % odovzdáva potomstvu 50 % tohto efektu. To prináša zisk vo výške cca 250 EUR na kravu v priemernom stáde (za celý jej život).

Krava priemerne využije 58 % prijatej energie na produkciu mlieka a 42 % na ostatnú potrebu. Býky boli hodnotené pre BLE na základe vyššie uvedených plemenných hodnôt a znakov. Dobrý býk má tento ukazovateľ v rozpätí 0 – 10 %. Býk prenesie polovicu tohto ukazovateľa na svoje potomstvo, čo znamená, že dcéra býka s hodnotou +5 % bude mať efektivitu vyššiu o 2,5 % z 58 %, t. j. o 1,5 % viac než dcéra býka s hodnotou 0. Pokiaľ by chovateľ používal len býky s hodnotou +5 % pri tomto ukazovateli, efektivita ďalšej generácie kráv by vzrástla na 59,5 %.